(?)

 


Klachtenprocedure

De praktijk streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u over iets ontevreden zijn. De zorg voldoet niet aan uw wensen of u heeft suggesties voor verbeteringen. Daarom is het belangrijk dat u uw klachten, ideeën maar ook waardering aan mij kenbaar maakt. Met uw reactie kan ik mijn dienstverlening verbeteren.  De praktijk heeft een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen.

Wat te doen als u een klacht heeft
Indien u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij de praktijk door middel van een klachtenformulier. U kunt het klachtenformulier zelf invullen, maar ook melden bij uw ergotherapeut. In het laatste geval, zal uw ergotherapeut het klachtenformulier voor u invullen. Op het klachtenformulier wordt uw klacht en contactgegevens opgenomen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de aanpak en afronding op een correcte wijze aan u terug te communiceren. Wanneer de klacht is afgehandeld, worden de afspraak en oplossing op het klachtenformulier geregistreerd. Afgehandelde klachten worden ten minste één jaar door de praktijk bewaard.

Hoe en bij wie kan een klacht worden ingediend
De klacht kan zowel schriftelijk, via e-mail, telefonisch als mondeling worden ingediend bij de ergotherapeut. De ergotherapeut registreert de klacht op het klachtenformulier en informeert de melder over de werkwijze. Indien gewenst of noodzakelijk kan verzocht worden om nadere toelichting door de melder. De ergotherapeut onderzoekt de klachten en stelt een vervolg vast. Vervolgens draagt de ergotherapeut zorg voor terugkoppeling aan de melder en eventuele betrokkenen. De ergotherapeut registreert naast de klacht of afwijking ook het vervolg.

Wkkgz
Per 1 januari 2017 zijn alle zorgprofessionals verplicht op grond van de Wkkgz, zich aan te sluiten bij een zogenaamde Geschillencommissie. De beroepsverenigingen die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) zoals EN, hebben de stichting KP gevraagd de uitvoering van de Wkkgz op te pakken ten behoeve van de zorgverleners die tot een van de aangesloten beroepsverenigingen behoren en die geregistreerd zijn in het KP (diploma en kwaliteit geregistreerd). De benodigde regelingen, nodig voor de uitvoering, zijn gerealiseerd. Wat betekent dit nu voor u en voor uw cliënten?

Leden gratis aangesloten bij geschillencommissie
De Wkkgz heeft vastgelegd dat de kosten van uitvoering voor rekening komen van de zorgverleners. Ergotherapie Nederland, die deelneemt in het KP, neemt deze kosten voor haar rekening voor de leden. Ergotherapiepraktijk de Schakel is lid van Ergotherapie Nederland

Reglementen klachten- en geschillenprocedure
Voor zowel de klachtenprocedure als de geschillenprocedure is een reglement opgesteld (en voor geschillen ook erkend door VWS) die u aantreft op de site www.klachtenloketparamedici.nl. In deze reglementen is beschreven wat er van u wordt verwacht en welke stappen de patiënten/cliënten kunnen/moeten nemen.

Cliënteninformatie
Hierbij informeren we de cliënten van Ergotherapiepraktijk de Schakel over de mogelijkheid om een klacht en geschil, die u kunt neerleggen bij de site www.klachtenloketparamedici.nl. Hier treft u een uitwerking aan. Ook wordt er vanuit EN een speciale cliëntenflyer ontwikkeld. Deze volgt zo snel mogelijk.
Ook is de positie van de klachtenfunctionaris voor de afhandeling van klachten van belang en wordt de klachtenprocedure afgerond met een beslissing van u over wat u doet met de klacht.

Hoe is uw privacy geregeld
Binnen de ergotherapieprakijk is er sprake van een geheimhoudingsplicht. Wanneer geheimhouding voor de oplossing niet mogelijk is, wordt dit vooraf met u als klager besproken. Als het wenselijk is kan een externe collega betrokken worden bij de klachtbemiddeling.

 

Klachtenloket Paramedici

Dit is een onafhankelijke instelling die cliënten of andere betrokkenen de weg wijst als ze een klacht over een gezondheidsinstelling of een individuele (para)medicus hebben. Kijk op www.klachtenloketparamedici.nl voor meer informatie.

 

Postadres

Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht

E: info@klachtenloketparamedici.nl

T: 030-310 09 29
Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 12:30 uur